MAANANTAI MALLILLAAN 

Petäjäskoskella 27.6.2022 

VALOKUVATYÖPAJA kuvasatoa

 

VETURINA 

Anna Koivukangas ja Risto Niemelä

 

 

 

 

 

Petäjäskosken kyläyhdistyksen hallitus
Petäjäskosken kyläyhdistyksen hallitus

 

Petäjäskosken kyläyhdistys ry

Säännöt

Yhdistyksen toiminimi on Petäjäskosken Kyläyhdistys ry, jonka kotipaikka on Oulainen ja toimialueena on koko Suomi.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia kylän kehittämiseksi. Pitää kylä ja maaseutu asuttuna ja suojella luontoa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys -pyrkii edistämään kylänä asukkaiden hyvinvointia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä järjestämällä kokouksia, kursseja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

-osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistumalla kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen

-tiedottaa toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Sekä ylläpitää ravitsemusliikettä.

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Petäjäskosken kylällä asuva henkilö.

Jäsenmaksua ei jäsenillä ole.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6§ Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen:

 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7§ Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

8§ Päätösvallan käyttäjät

Hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Varajäsenten lukumäärä on kolme (3).

Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitaan toimiinsa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksellä voi olla hallinnon hoitajana toiminnanohjaaja tai toiminnanjohtaja, jonka ottaa ja erottaa yhdistyksen hallitus.

10§ Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin yhdistys itse tai sen hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokoon kutsumisesta on hallitukselle esitetty.

12§

Kokouskutsu

Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoituksella toimialueen sanomalehdessä tai jäsenkirjeellä. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon sillä tavalla kuin yhdistyksen syyskokous päättää.

13§

Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenellä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

14§

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 4. Yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään siitä.
 5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Esitetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Kokouksen päättäminen.

15§

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 4. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 5. Päätetään siitä, miten yhdistyksen tiedonannot toimitetaan jäsenille.
 6. Päätetään eri kokouksiin lähetettävien yhdistyksen edustajien matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.
 7. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvioista.
 8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 9. Muut jäsenet yhdistyksen hallitukseen 4-8 jäsentä ja 3 varajäsentä.
 10. Valitaan yksi (1) tilintarkastajaa ja hänelle varamies.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
 12. Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa ei voida tehdä päätöstä yhdistyslain 24§ mainituista asioista, jollei kokouskutsussa asiaa mainita.

16§

Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsuissa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

17§

Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt ja alaisuudessaan toimivat toimikunnat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

18§

Hallituksen tehtävänä on:

 • hyväksyä yhdistyksen jäsenet
 • antaa yhdistyksen toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua ilmoitus jäsenille
 • valita yhdistykselle taloudenhoitaja, joka vastaa yhdistyksen tilien pidosta
 • valmistella yhdistyksen kokoukset
 • kutsua jäsenet ja luottamushenkilöt yhdistyksen kokouksiin, toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta
 • täyttää muut hallitukselle annetut tehtävät

19§

Toimihenkilöiden tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

 • kutsuu hallituksen jäsenet tarvittaessa koolle
 • johtaa hallituksenkokouksissa ja yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa puhetta
 • valmistelee ja esittelee hallituksen esille tulevat asiat yhdessä varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa
 • huolehtii päätösten toteuttamisesta sekä
 • edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannosta silloin, kun muuta edustajaa ei ole erikseen määrätty

Hallituksen varapuheenjohtaja

 • huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt
 • toimii muutoin puheenjohtajan apuna

Yhdistyksen sihteeri

 • kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja tallentaa ne sekä hoitaa yhdistyksen käsikirjaston ja arkiston
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon
 • antaa yhdistyksen toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua tiedot jäsenistölle
 • hoitaa jäsenluetteloa ja jäsenkortistoa

Yhdistyksen taloudenhoitaja

 • suunnittelee ja johtaa yhdistyksen tarvitsemien varojen hankintaa,
 • perii yhdistykselle tulevat maksut,
 • tallentaa yhdistyksen rahavarat,
 • suorittaa maksut hallituksen päätösten mukaisesti,
 • huolehtii siitä, että yhdistyksen rahavarojen hankkimista koskevat kysymykset käsitellään ajoissa sekä
 • tekee hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen tilinpäätöksestä.

20§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenteri vuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on kahdenviikon (2) kuluessa asiakirjojen saamisesta annettava tilintarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle.

21§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, kukin yksin tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

22§

Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa hallitus.

23§ Sääntöjen muuttaminen ja vahvistaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuilla äänillä.

24§

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdessä (1) yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

25§ Jos yhdistys päätetään purkaa, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

 

 

Katso Petäjäskosken kyläyhdistyksen yhteystiedot täältä.

Alasivut

Tonttipörssi

Myytävänä tontti. yhteystiedot myyjään 040 77049778 Markku Nikula              

Lue lisää